top of page

Vị trí, chức năng:

Là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Giúp việc cho Ban An toàn Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, có:

- Văn phòng, là cơ quan chuyên môn, giúp việc cho Ban và Thường trực ATGT/TP.

- Các Tổ công tác giúp việc và các Đoàn kiểm tra liên ngành trực thuộc Ban:

 1. Đoàn Kiểm tra liên ngành về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt;

 2. Đoàn Kiểm tra liên ngành về trật tự an toàn giao thông đường thủy;

 3. Tổ biên tập nôi dung tuyền truyền về trật tự an toàn giao thông.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch và các biện pháp phối hợp các Sở, Ban, Ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các mô hình, giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

 2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

 3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể thành viên và các sở ngành liên quan để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của các bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

 4. Báo cáo khẩn cấp Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố (làm chết tại chỗ từ 03 người trở lên); chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng trong việc xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp khắc phục hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.

 5. Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố theo quy định; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về lĩnh vực an toàn giao thông; bảo quản hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật; tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết tình hình trật tự an toàn giao thông của thành phố. 

 6. Xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 7. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên ngành, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố thuộc khu vực giáp ranh, liên vùng nhằm triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 8. Tổ chức nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

 9. Tổ chức các đoàn công tác, học tập kinh nghiệm về an toàn giao thông, các hoạt động hợp tác quốc tế, hội nghị quốc tế trong và ngoài nước; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, các lực lượng trực tiếp làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

 10. Hướng dẫn Ban An toàn giao thông các quận, huyện thực hiện các chương trình, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; điều phối, đôn đốc và kiểm tra các ngành, các địa phương phối hợp thực hiện các biện pháp liên ngành hoặc tại các đầu mối giao thông quan trọng.

 11. Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng công an và thanh tra giao thông trong hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong phạm vi thành phố Hồ Chi Minh.

 12. Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng thường trực; các đoàn, tổ, đội liên ngành thuộc Ban An toàn giao thông thành phố. 

 13. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; công tác tuyển dụng, sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật; 

 14. Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được trang bị theo quy định của pháp luật. 

 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

 

Các thành viên của Ban ATGT TP.HCM (mỗi đơn vị có một đại diện lãnh đạo): 

 1. Sở Giao thông Vận tải

 2. Công an Thành phố

 3. Ban Tuyên giáo Thành ủy

 4. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố

 5. Bộ Tư lệnh Thành phố

 6. Sở Y tế

 7. Sở Tài chính

 8. Sở Tư pháp

 9. Sở Nội vụ

 10. Sở Giáo dục và Đào tạo

 11. Sở Văn hóa và Thể thao

 12. Sở Thông tin và Truyền thông

 13. Đài Truyền hình Thành phố

 14. Hội chữ thập đỏ Thành phố (Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa Thành phố)

 15. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố

 16. Hội Cựu chiến binh Thành phố

 17. Liên đoàn Lao động Thành phố

 18. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

 19. Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 20. Hội Nông dân Thành phố

bottom of page